579 521 532 biuro@eureka-adr.pl

uzyskanie zaświadczenia adr i egzamin

Zaświadczenie adr

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

  1. ukończyła 21 lat;
  2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym (posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii) i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy, tj. pojazdami lub zespołami pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 t (nie ma przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz ukończyła kwalifikację wstępną/ szkolenie okresowe; w przypadku kierowców z poza UE posiada świadectwo kierowcy);
  3. ukończyła odpowiedni kurs ADR;
  4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR.

Ukończenie kursu ADR potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego rodzaju kursu. Warunkiem jego wydania jest uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Oprócz posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu ADR przed przystąpieniem do egzaminu niezbędne jest wypełnienie przez kierowcę formularza zgłoszeniowego zawierającego fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby egzaminowanej. Na egzamin można również zabrać dowody uiszczenia ustawowych opłat, tj. za wydanie zaświadczenia ADR (50 zł) oraz na pokrycie kosztów działania Centralnej Ewidencji Kierowców (0,50 zł) – są one niezbędne do wydania zaświadczenia ADR.

egzamin adr

Egzamin  jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR (w terminie uzgodnionym z marszałkiem województwa) w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą: przewodniczący komisji (przedstawiciel marszałka województwa) oraz członek komisji (przedstawiciel ośrodka szkolenia prowadzącego kurs).

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Test składa się z:

  1. 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Czas trwania ww. egzaminów wynosi odpowiednio:

  1. 60 minut – egzamin z zakresu szkolenia podstawowego;
  2. 40 minut – egzamin z zakresu szkolenia specjalistycznego (cysterny).

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu, tj. 20 poprawnych odpowiedzi na egzaminie z zakresu szkolenia podstawowego i 12 – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego.

wydanie Zaświadczenia adr

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy. Na wniosek kierowcy możliwe jest odebranie zaświadczenia w siedzibie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia egzaminu.

ważność Zaświadczenia adr

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań, uzyskuje zaświadczenie ADR ważne kolejne 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

Pytania? Wątpliwości? Zadzwoń: 579 521 532

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

15 + 13 =

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

4 + 2 =

© 2018 Eureka ADR

Projekt: Studio Simplo